Zamówienia publiczne/ Nabór do pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Gospodarczego

 

I Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie umożliwiającej efektywne wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie  i co najmniej 2 – letni staż pracy,
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 • znajomość Platformy GPE,
 • znajomość języka angielskiego,
 • biegła obsługa komputera ( znajomość programów Microsoft Excel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej), faxu, kserokopiarki,
 • doświadczenie na stanowisku kierownika gospodarczego lub podobnym.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników,
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność i kreatywność.

 

II Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • praca na platformie GPE – środki trwałe , wydatki , dochody,
 • dekretacja dokumentów przychodzących,
 • sporządzanie i prowadzenie rejestru umów dochodowych (media, umowy najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenu ),
 • współpraca z księgowością w GCUW,
 • współdziałanie z dyrektorem szkoły w zakresie prowadzenia przez szkołę wynajmu pomieszczeń itp.
 • prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły,
 • zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych ( remonty, przeglądy techniczne ) oraz zabezpieczenie majątku szkolnego,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego,
 • dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż. i bhp,
 • współpraca z firmami,
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 • realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora,
 • dbanie o czystość gmachu oraz przynależnego terenu, organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych,
 • zlecenie prac o charakterze usługowym (usług transportu, szklenia, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo – budowlanych, itp.)
 • prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych itp.,
 • prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów,
 • przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,
 • udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych,
 • organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej, oznakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych ( wprowadzenie sprzętu, pomocy dydaktycznych, środków trwałych )
 • kontrola procesu realizacji inwestycji i remontów,
 • kierowanie zespołem pracowników obsługi , określenie zadań i odpowiedzialności tych pracowników w formie zakresów czynności,
 • pełnienie nadzoru nad podległym personelem w tym opracowanie harmonogramów pracy, dyżurów i harmonogramów urlopów,
 • odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych,
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej,
 • przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,
 • dokonywanie okresowych ocen pracowników na stanowiskach niepedagogicznych,
 • obsługa techniczna imprez i uroczystości,
 • nadzór nad gospodarką odpadami (utylizacja i ochrona środowiska).


III Warunki pracy i płacy

 • zatrudnienie na czas próbny,
 • wynagrodzenie zgodne z Uchwałą Rady Miasta oraz ponadzakładowym układem zbiorowym pracy dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych oraz jednostkach obsługi finansowej prowadzonych przez miasto Gdańsk z dnia 14.02.2003 r. ( ze zmianami ).


IV Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,  staż pracy,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

V  Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesłać na adres mailowy sekretariatu szkoły:

sekretariat@zso1.edu.gdansk.pl

Termin nadsyłania dokumentów do 07. 04.2020 r.
(temat imię i nazwisko – nabór na stanowisko Kierownik gospodarczy)

 

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowania o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty kandydatów odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Przypominamy, że każde CV kandydata powinno zawierać klauzulę RODO ( treść poniżej). CV bez takiej treści nie będą brane pod uwagę.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO )